ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ કેલ્ક્યુલેટર ઓનલાઇન

જમા રકમ

5 હજારથી 10 કરોડની વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
5 હજાર 10 કરોડ

મુદ્દત (મહિના)

1 અને 120 વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
1 120

વ્યાજ દર

1 અને 20 ની વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
%
1 20
મુખ્ય રકમ
16,00,000
વ્યાજની રકમ
₹ 9,57,568
કુલ રકમ
₹25,57,568

Get Home Insurance for your cozy abode.

Home Insurance Premium Estimate

The premium shown here is just an estimate. Click on learn more and get the exact premium amount..

₹ 23,567
Learn more

FD કેલ્ક્યુલેટર: ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ વ્યાજની ઓનલાઇન ગણતરી કરો

FD કેલ્ક્યુલેટરનું શું મહત્વ છે?

FD મેચ્યોરિટી રકમની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

FD કેલ્ક્યુલેટર કેવી રીતે કામ કરે છે?

FD કેલ્ક્યુલેટરના ફાયદા શું છે?

જો હું પાકતી મુદત પહેલા ઉપાડ કરું તો શું?

સમય પહેલા FD ઉપાડની પ્રક્રિયા શું છે?

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો