ઓનલાઈન જીએસટી કેલ્ક્યુલેટર

જીએસટી નો પ્રકાર

ચોખ્ખી કિંમત

Enter Value between 0 and 1 Crore
0 1 કરોડ

નફો ગુણોત્તર

5 અને 28 ની વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
%
5 28

જીએસટી

5 અને 28 ની વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
%
5 28
કુલ કિંમત
₹25,57,568
સિજીએસટી
₹ 1,000
એસજીએસટી
₹ 1,000
કુલ કર
2,000

ભારતમાં GSTની ઓનલાઇન ગણતરી કરો

GST કેલ્ક્યુલેટર શું છે?

તમારે ઓનલાઈન GST કેલ્ક્યુલેટર શા માટે વાપરવું જોઈએ?

ઓનલાઈન GST કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને GST રકમની ગણતરી કેવી રીતે કરવી?

GST ની ગણતરી કરવાની ફોર્મ્યુલા શું છે?

GST વ્યાજ શું છે?

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો