રિકરિંગ ડિપોઝિટ (આર.ડી) કેલ્ક્યુલેટર ઓનલાઇન

જમા રકમ

500 થી 10 લાખની વચ્ચેની રકમ દાખલ કરો
500 10 લાખ

કાર્યકાળ (મહિના)

6 અને 120 ની વચ્ચેનો કાર્યકાળ દાખલ કરો
6 120

વ્યાજ દર (વાર્ષિક)

1 અને 20 વચ્ચેનું વ્યાજ દાખલ કરો
%
1 20
મુખ્ય રકમ
16,00,000
વ્યાજની રકમ
₹ 9,57,568
કુલ રકમ
₹25,57,568

Get Home Insurance for your cozy abode.

Home Insurance Premium Estimate

The premium shown here is just an estimate. Click on learn more and get the exact premium amount..

₹ 23,567
Learn more

આર.ડી કેલ્ક્યુલેટર: રિકરિંગ ડિપોઝિટ વ્યાજની ઓનલાઇન ગણતરી કરો

આર.ડી કેલ્ક્યુલેટર શું છે?

તમે આર.ડી વ્યાજ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકો?

આર.ડી ગણતરી સૂત્ર શું છે?

આર.ડી કેલ્ક્યુલેટરના ફાયદા

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો