એજ્યુકેશન લોન EMI કેલ્ક્યુલેટર

લોનની રકમ

1 લાખ અને 5 કરોડ વચ્ચેની રકમ દાખલ કરો
1 લાખ 5 કરોડ

કાર્યકાળ (વર્ષ)

1 અને 20 ની વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
1 20

વ્યાજ દર

1 અને 20 ની વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
%
1 20
માસિક EMI
17,761
મુખ્ય રકમ
16,00,000
વ્યાજની રકમ
₹ 9,57,568
કુલ રકમ
₹25,57,568

Get Home Insurance for your cozy abode.

Home Insurance Premium Estimate

The premium shown here is just an estimate. Click on learn more and get the exact premium amount..

₹ 23,567
Learn more

એજ્યુકેશન લોન EMI કેલ્ક્યુલેટર પર વ્યાપક માર્ગદર્શિકા

એજ્યુકેશન લોન EMI કેલ્ક્યુલેટર શું છે?

એજ્યુકેશન લોન EMI ની ગણતરી કરવાની ફોર્મ્યુલા શું છે?

EMI ની ગણતરી કરવા માટે એજ્યુકેશન લોન કેલ્ક્યુલેટર નીચે જણાવેલ ફોર્મ્યુલાને અનુસરે છે.

EMI = [P * R * (1+R) ^n] / [(1+R)^ n-1]

આ સૂત્રમાં વપરાતા ચલો નીચે મુજબ છે.

P = મુખ્ય લોનની રકમ

N = માસિક હપ્તાની સંખ્યા

R = વ્યાજ દર

ધારો કે શ્રી સંજીબ 2 વર્ષ માટે 12%ના વ્યાજ દરે ₹10 લાખની એજ્યુકેશન લોન લે છે.

શ્રી સંજીબે EMI તરીકે જે રકમ ચૂકવવાની રહેશે તેની ગણતરી નીચેના કોષ્ટકમાં કરવામાં આવી છે.

માહિતી

રકમ

પી

₹ 10 લાખ

આર

12% (12/100/12 - જ્યારે મહિનામાં રૂપાંતરિત થાય છે)

એન

2 વર્ષ/24 મહિના

અરજદારોએ સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં આ વિગતો દાખલ કરવાની રહેશે,

આઉટપુટ

મૂલ્યો

EMI [10,00,000 x 12/100/12 x (1+12/100/12)^24] / [(1+12/100/12)^24-1]

₹ 47,073

આઉટપુટ

મૂલ્યો

EMI [10,00,000 x 12/100/12 x (1+12/100/12)^24] / [(1+12/100/12)^24-1]

₹ 47,073

તેથી, શ્રી સંજીબે 2 વર્ષ માટે EMI તરીકે ₹ 47,073 ચૂકવવા પડશે.

એજ્યુકેશન લોન EMI કેલ્ક્યુલેટર પરિણામો બતાવવા માટે આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરે છે. એજ્યુકેશન લોન EMI કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવા માટે, અરજદારોએ સંબંધિત બોક્સમાં મુદ્દલ, વ્યાજ દર અને કાર્યકાળ દાખલ કરવો પડશે, આ વિગતો દાખલ કરવી પડશે અને કેલ્ક્યુલેટર સ્ક્રીન પર પરિણામ એટલે કે EMI દર્શાવશે.

એજ્યુકેશન લોન અરજદારો ગણતરીની પ્રક્રિયાથી વાકેફ હોવાથી, ચાલો આવા કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદાઓ જાણીએ.

એજ્યુકેશન લોન EMI કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

એજ્યુકેશન લોન કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદા શું છે?

શિક્ષણ લોન EMI ગણતરીઓને કયા પરિબળો અસર કરે છે?

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો