લમ્પસમ કેલ્ક્યુલેટર

કુલ લમ્પસમ રોકાણ

500 અને 1 કરોડની વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
500 1 કરોડ

કાર્યકાળ (વર્ષ)

1 અને 30 ની વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
1 30

કુલ લમ્પસમ રોકાણ

1 અને 30 ની વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
%
1 30
રોકાણ કરેલ રકમ
16,00,000
વ્યાજ દર (વાર્ષિક)
₹ 9,57,568
કુલ કિંમત
₹25,57,568

લમ્પસમ રોકાણ પ્લાન કેલ્ક્યુલેટર ઑનલાઈન

લમ્પસમ કેલ્ક્યુલેટર શું છે?

લમ્પસમ કેલ્ક્યુલેટર કેવી રીતે કામ કરે છે?

લમ્પસમ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

લમ્પસમ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ શું છે?

લમ્પસમ કેલ્ક્યુલેટરના ફાયદા શું છે?

લમ્પસમ અને SIP કેલ્ક્યુલેટર વચ્ચે શું તફાવત છે?

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો