ಲಂಪ್‌ಸಮ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಒಟ್ಟು ಲಂಪ್‌ಸಮ್‌ ಹೂಡಿಕೆ

500 ಮತ್ತು 1 ಕೋಟಿ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
500 1 ಕೋಟಿ

ಅವಧಿ (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

1 ಮತ್ತು 30 ರ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
1 30

ಒಟ್ಟು ಲಂಪ್‌ಸಮ್‌ ಹೂಡಿಕೆ

1 ಮತ್ತು 30 ರ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
%
1 30
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ
16,00,000
ಬಡ್ಡಿ ದರ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ)
₹ 9,57,568
ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ
₹25,57,568

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಲಂಪ್‌ಸಮ್‌ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಲಂಪ್‌ಸಮ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಲಂಪ್‌ಸಮ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಲಂಪ್‌ಸಮ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಲಂಪ್‌ಸಮ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು?

ಲಂಪ್‌ಸಮ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು?

ಲಂಪ್‌ಸಮ್‌ ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು