ಎಸ್ಐಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆ

500 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
500 1 ಲಕ್ಷ

ನಾನು (ವರ್ಷಗಳಿಗೆ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ

1 ಮತ್ತು 30 ರ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
1 30

ನಾನು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ) ಉಳಿಯುತ್ತೇನೆ

1 ಮತ್ತು 30 ರ ನಡುವಿನ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
1 30

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ದರ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ)

1 ಮತ್ತು 30 ರ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
%
1 30
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ
16,00,000
ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ
₹ 9,57,568
ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ
₹25,57,568

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್ಐಪಿ) ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಎಸ್ಐಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಎಸ್ಐಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಐಪಿ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು?

ಎಸ್ಐಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು?

ಎಸ್ಐಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು