ಡಿಜಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ
35,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪಾಲುದಾರರು ಡಿಜಿಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 674 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Full Name is required Maximum 150 characters allowed
RM Code is required
POSP Code is required
Enter Valid Email Address
Pincode is required Please enter 6 digit pincode
Mobile Number is required Enter valid mobile number Mobile Number Of Digit Employee Is Not Allowed
Enter Valid OTP
Didn’t receive SMS? Resend Otp

I agree to the Terms & Conditions

Please accept terms and conditions

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು?

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು