બીએમઆય કેલ્ક્યુલેટર

2 વર્ષથી 100 વર્ષ વચ્ચેની ઉંમર દાખલ કરો
ઉંમર વર્ષ
0 થી 10 ની વચ્ચે ફૂટ દાખલ કરો
ઊંચાઈ ફૂટ
0 થી 12 ની વચ્ચે ઇંચ દાખલ કરો
ઇંચ
1 થી 300 ની વચ્ચે સે.મી દાખલ કરો
Height સે.મી
1 થી 999 ની વચ્ચે વજન દાખલ કરો
વજન કિલો ગ્રામ

તમારું બીએમઆય=

-

(-)

  • ઓછું વજન
  • સામાન્ય
  • વધારે વજન
  • સ્થૂળતા

BMI RANGE AND CATEGORY CHART

highlight_off

BMI table for adult

શ્રેણી બીએમઆય શ્રેણી Kg/m2
ઓછું વજન < 18.5
સામાન્ય વજન 18.5 - 24.9
વધારે વજન 25 - 29.9
મેદસ્વી > 30
View Details keyboard_arrow_right

બીએમઆય કેલ્ક્યુલેટરનો ઓનલાઈન ઉપયોગ કરો: પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો માટે બીએમઆય ની ગણતરી કરો

બીએમઆય કેલ્ક્યુલેટર શું છે?

બીએમઆય કેલ્ક્યુલેટરનો હેતુ શું છે?

બીએમઆય ચાર્ટ શું છે?

બાળકો માટે બીએમઆય ચાર્ટ

પુખ્ત વયના લોકોની સરખામણીમાં બાળકો માટે બીએમઆય ગણતરી તદ્દન અલગ છે. અહીંના પરિણામો સમાન વય અને લિંગના બાળકો સાથે મૂળભૂત સરખામણી છે. દાખલા તરીકે, 60મી પર્સેન્ટાઇલ બીએમઆય ધરાવતું બાળક સૂચવે છે કે સમાન લિંગ અને વય ધરાવતા 60% બાળકોનો બીએમઆય ઓછો છે.

તમે બાળકો માટે બીએમઆય કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો, જે નીચે દર્શાવેલ પરિણામો આપે છે:

બાળકોના વજનની ક્ષેણી

બીએમઆય રિઝલ્ટ

ઓછું વજન

બીએમઆય એ સમાન લિંગ, ઊંચાઈ અને ઉંમરના 5 ગણું છે.

સામાન્ય વજન

બીએમઆય 5 ગણું કરતા વધારે અથવા બરાબર છે. તેનાથી ઉલટું જોઈતો,તે ઊંચાઈ, ઉંમર અને લિંગ માટે 85 ગણું કરતાં ઓછી છે.

વધારે વજન

બીએમઆય 85 ગણું અથવા તેનાથી વધુ છે, પરંતુ તે લિંગ, ઉંમર અને ઊંચાઈ માટે 95 ગણું કરતાં ઓછું છે.

મેદસ્વી

ઉંમર, લિંગ અને ઊંચાઈ માટે બીએમઆય 95 ગણું અથવા તેથી વધુ છે.

જો કે, બાળકોની દ્રષ્ટિએ પરિણામો બદલાઈ શકે છે. તેથી બાળકો અને કિશોરોમાં, ઉંમર અને લિંગ બીએમઆય માટેની શ્રેણીને પ્રભાવિત કરી શકે છે.

દાખલા તરીકે, જે બાળકનું બીએમઆય 95મી પર્સેન્ટાઈલ અથવા તેની ઉંમરથી વધુ હોય તેને મેદસ્વી ગણવામાં આવે છે. બીજી તરફ, જે બાળકનું બીએમઆય 85મા અને 94મા પર્સેન્ટાઈલની વચ્ચે આવે છે તેને વધારે વજન ગણવામાં આવે છે.

પુરુષો માટે બીએમઆય ચાર્ટ

અહીં, માપન 18 અને તેથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓ માટે છે. ઊંચાઈની શ્રેણી 4’ 10” થી 7’ સુધી શરૂ થાય છે. આ સંદર્ભે, તમે પુરુષો માટે બીએમઆય કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને નીચેના પરિણામોમાંથી એક નક્કી કરી શકો છો:

પુખ્ત પુરુષોમાં વજનની શ્રેણી

બીએમઆય રિઝલ્ટ

ઓછું વજન

18.5 થી ઓછું

સામાન્ય વજન

18.5 થી 24.9

વધારે વજન

25.0 થી 29.9

મેદસ્વી

30.0 અને તેથી વધુ

સ્ત્રી માટે બીએમઆય ચાર્ટ

અહીં માપન 18 અને તેથી વધુ વયની સ્ત્રીઓ માટે છે. ઊંચાઈની શ્રેણી 4’ 10” થી 7’ સુધી શરૂ થાય છે. આ પરિણામો ઝડપથી શોધવા માટે મહિલાઓ માટે બીએમઆય કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે:

પુખ્ત વજનની શ્રેણી

બીએમઆય પરિણામો

ઓછું વજન

18.5 થી ઓછું

સામાન્ય વજન

18.5 થી 24.9

વધારે વજન

25.0 થી 29.9

મેદસ્વી

30.0 અને તેથી વધુ

બીએમઆય ની ગણતરી માટે સૂત્ર શું છે?

બીએમઆય કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

બીએમઆય કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદા શું છે?

બીએમઆય કેલ્ક્યુલેટર આરોગ્યના સંચાલનમાં કેવી રીતે ઉપયોગી છે?

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો