સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના કેલ્ક્યુલેટર

વાર્ષિક રોકાણ

250 અને 150000 ની વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
₹ 250 ₹ 150000

શરુઆતનું વર્ષ

2015 અને 2035 વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો

કન્યાની ઉંમર

10 વર્ષથી ઓછી હોવી જોઈએ

વ્યાજ દર

7.6 %
કુલ રોકાણ
₹ 16,00,000
કુલ વ્યાજ
₹ 17,761
પરિપક્વતા વર્ષ
2036
પરિપક્વતા રકમ
₹ 9,57,568

SSY કેલ્ક્યુલેટર: સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાના વળતરની ગણતરી કરવા માટેનું એક ઓનલાઈન સાધન

સુકન્યા સમૃદ્ધિ કેલ્ક્યુલેટર: તે શું છે અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે?

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાના વળતરની ગણતરી કરવાની ફોર્મ્યુલા

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના કેલ્ક્યુલેટર વ્યાજની ગણતરી કરવા ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સૂત્રનો ઉપયોગ કરે છે. આ સૂત્ર નીચેના કોષ્ટકમાં પ્રસ્તુત છે:

A = P(r/n+1) ^ nt

અહીં,

A ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ માટે વપરાય છે

P મુખ્ય રકમ દર્શાવે છે

r એ વ્યાજનો દર છે

n એ આપેલ વર્ષમાં ચક્રવૃદ્ધિ રસની સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કરે છે

t વર્ષોની સંખ્યા દર્શાવે છે

અમને એક ઉદાહરણ દ્વારા આ સૂત્રને સ્પષ્ટ કરવા દો:

ધારો કે, શ્રીમતી શર્મા સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં વાર્ષિક ₹50,000 નું રોકાણ કરે છે. તે 14 વર્ષ સુધી દર વર્ષે આ ડિપોઝીટ કરે છે. વધુમાં, તે સ્કીમના કાર્યકાળ દરમિયાન, એટલે કે, 21 વર્ષ દરમિયાન કોઈ ઉપાડ કરતી નથી.

SSY કેલ્ક્યુલેટર આ માહિતીનો ઉપયોગ નીચેની રીતે ઉપરોક્ત સૂત્રનો ઉપયોગ કરવા માટે કરશે:

21 વર્ષ માટે દર વર્ષે જમા કરેલ

કમાયેલ વ્યાજ (વર્તમાન દર @7.6% મુજબ) (આશરે)

વર્ષના અંતે બેલેન્સ (અંદાજે)

₹ 50,000

₹ 3,800

₹ 53,800

Rs.50,000

₹ 7,889

₹ 1,11,689

₹ 50,000

₹ 12,288

₹ 1,73,977

₹ 50,000

₹ 17,022

₹ .2,40,999

₹ 50,000

₹ 22,116

₹ 3,13,115

₹ 50,000

₹ 27,597

₹ 3,90,712

₹ 50,000

₹ 33,494

₹ 4,74,206

₹ 50,000

₹ 39,840

₹ 5,64,046

₹ 50,000

₹ 46,667

₹ 6,60,713

₹ 50,000

₹ 54,014

₹ 7,64,728

₹ 50,000

₹ 61,919

₹ 8,76,647

₹ 50,000

₹ 70,425

₹ 9,97,072

₹ 50,000

₹ 79,577

₹ 11,26,650

₹ 50,000

₹ 89,425

₹ 12,66,075

₹ 0

₹ 96,222

₹ 13,62,297

₹ 0

₹ 1,03,535

₹ 14,65,831

₹ 0

₹ 1,11, 403

₹ 15,77,234

₹ 0

₹ 1,19,870

₹ 16,97,104

₹ 0

₹ 1,28,980

₹ 18,26,084

₹ 0

₹ 1,38,782

₹ 19,64,867

₹ 0

₹ 1,49,330

₹ 21,14,196

14 વર્ષ માટે ₹50,000 ની વાર્ષિક ડિપોઝિટના આધારે, સુકન્યા સમૃદ્ધિ કેલ્ક્યુલેટર ₹14,14,196 તરીકે મેળવેલા વ્યાજની અને પરિપક્વતાની રકમ ₹21,14,196 તરીકે ગણશે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાનો લોક-ઇન સમયગાળો

SSY કેલ્ક્યુલેટર તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે?

સુકન્યા સમૃદ્ધિ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદા

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો