ಒವುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರ ಎಷ್ಟು ದಿನದ್ದಾಗಿದೆ?
YOUR CYCLE IS {{ovCtrl.ovCycleVal}} DAYS

{{data.ovheading}}
{{data.monInfo}} {{data.dayInfo}}

ಮುಂದಿನ ಋತುಚಕ್ರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಫಲದಾಯಕ ದಿನಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರವು ದಿನಗಳು ಫಲದಾಯಕ ದಿನಗಳ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್
{{nextPeriod.nextSixPeriod}} {{nextPeriod.dueDates}}

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಒವುಲೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್: ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವ

ಒವುಲೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ನಿಮಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಒವುಲೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ಒವುಲೇಷನ್ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಒವುಲೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಒವುಲೇಷನ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಒವುಲೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು