ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಹೂಡಿಕೆ

500 ಮತ್ತು 1.5 ಲಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
500 1.5 ಲಕ್ಷ

ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

18 ಮತ್ತು 60 ರ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
18 60

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ)

8 ಮತ್ತು 15 ರ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
%
8 15
ಅಸಲಿನ ಮೊತ್ತ
16,00,000
ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ
₹ 9,57,568
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
₹25,57,568
ವರ್ಷಾಶನದ ಹೂಡಿಕೆ
₹25,57,568

ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಪೆನ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಯು ಬಳಸುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

A=P(1+r/n)nt

ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ, ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಧಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದರದಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ ನಿಖರವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಷರ

ಅರ್ಥ

A

ಮೆಚುರೇಷನ್ ಮೇಲಿನ ಮೊತ್ತ

P

ಅಸಲಿನ ಮೊತ್ತ

r

ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದರ

t

ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ

ಉದಾಹರಣೆ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಾಗಿ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ:

 

ಇನ್‌ಪುಟ್ ಗಳು

ಮೌಲ್ಯಗಳು (ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು)

ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ

28/02/1994 (2021 ರಂತೆ 27 ವರ್ಷಗಳು)

ಮಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಮೊತ್ತ

₹3000

ಕೊಡುಗೆಯ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಗಳು

33 ವರ್ಷಗಳು (60 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ)

ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

14%

ನಾನು ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯ ವರ್ಷಾಶನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವುದು.

40%

ವರ್ಷಾಶನ ದರದ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ

6%

ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಾಗಿ ಔಟ್‌ಪುಟ್

ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಗಳು

ಮೇಲಿನ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ

₹11,88,000

ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ

₹2,54,46,089

ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಮೌಲ್ಯ (ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ್ದು)

₹1,52,67,653

ವರ್ಷಾಶನ ಮೌಲ್ಯ

₹1,01,78,436

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾಸಿಕ ಪೆನ್ಷನ್

₹50,892

ಪೆನ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು