ટુ વ્હીલર ઈન્સ્યોરન્સ
ડિજીટ ટુ વ્હીલર ઈન્સ્યોરન્સ પર સ્વિચ કરો
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
Enter valid registration number
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{bikeCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.makeModel | toTitleCase}} {{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant|toTitleCase): (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicleCharacteristics.vehicleType | toTitleCase)}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{bikeCtrl.selectedPlanDisplay[bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan: bikeCtrl.lastVisitedData.selectedPlan]}}

-

₹{{((bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan ? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffGrossPremium:bikeCtrl.lastVisitedData.chosePlan.grossPremium) .replace('INR ','')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.make |toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.model | toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant |toTitleCase):''}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan}}

-

₹{{((twoWheelerCtrl.lastVisitedData.quickQuoteResponse.plans[twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan].resposeBody.grossPremium) .replace('INR ', '')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

ટુ-વ્હીલર ઈન્સ્યોરન્સમાં ઇનવોઇસ એડ-ઓન કવર પર પરત ફરો

ટુ-વ્હીલર ઈન્સ્યોરન્સમાં ઇનવોઇસ એડ-ઓન કવર પર પરત ફરવાના લાભો

ટુ-વ્હીલર ઈન્સ્યોરન્સમાં ઈનવોઈસ એડ-ઓન કવરમાં રીટર્ન હેઠળ શું આવરી લેવામાં આવ્યું છે

ઇનવોઇસ એડ-ઓન કવર પર પરત ફરો નીચેના કવરેજ આપે છે:

કુલ નુકસાન/રચનાત્મક કુલ નુકસાન/ચોરી આવરી લેવામાં આવે છે, જો તમે વ્યાપક કવર પસંદ કર્યું હોય. 

જો તમે પ્રમાણભૂત કવર પસંદ કરો છો તો એડ-ઓન કવર કુલ નુકસાન/રચનાત્મક કુલ નુકસાનને આવરી લેશે. 

ઈન્સ્યોરન્સદાતા સમાન/નજીકના સમાન બનાવટ, મોડલ, વિશેષતાઓ અને વીમેદાર વાહનના સ્પષ્ટીકરણના નવા વાહનની કિંમતની ભરપાઈ કરશે.

શું આવરી લેવામાં આવતું નથી?

ટુ-વ્હીલર ઈન્સ્યોરન્સમાં ઈન્વોઈસ એડ-ઓન કવર પર પાછા ફરવા વિશે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો