ટુ વ્હીલર ઇન્સ્યોરન્સ
ડિજીટ ટુ વ્હીલર ઇન્સ્યોરન્સ પર સ્વિચ કરો.
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
Enter valid registration number
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{bikeCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.makeModel | toTitleCase}} {{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant|toTitleCase): (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicleCharacteristics.vehicleType | toTitleCase)}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{bikeCtrl.selectedPlanDisplay[bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan: bikeCtrl.lastVisitedData.selectedPlan]}}

-

₹{{((bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan ? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffGrossPremium:bikeCtrl.lastVisitedData.chosePlan.grossPremium) .replace('INR ','')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.make |toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.model | toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant |toTitleCase):''}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan}}

-

₹{{((twoWheelerCtrl.lastVisitedData.quickQuoteResponse.plans[twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan].resposeBody.grossPremium) .replace('INR ', '')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

ટુ-વ્હીલર ઇન્સ્યોરન્સમાં દૈનિક કન્વેયન્સ બેનિફિટ એડ-ઓન કવર

ડેઇલી કન્વેયન્સ બેનિફિટ એડ-ઓન હેઠળ શું આવરી લેવામાં આવ્યું છે

ડેઇલી કન્વેયન્સ બેનિફિટ એડ-ઓન કવર મેળવવું એ સુનિશ્ચિત કરશે કે તમે નીચેના માટે આવરી લેવામાં આવ્યા છો:

પરિવહન માટે નિશ્ચિત ભથ્થું મેળવો

જ્યારે વીમેદાર વાહનનું સમારકામ કરવામાં આવે ત્યારે તમને પરિવહન હેતુ માટે ઇન્સ્યોરન્સદાતા દ્વારા નિશ્ચિત દૈનિક ભથ્થું આપવામાં આવશે.

ટેક્સી ઓપરેટરો તરફથી કૂપન્સ

ઇન્સ્યોરન્સદાતા તમને ઓલા અને ઉબેર જેવા જાણીતા ટેક્સી ઓપરેટરો પાસેથી દૈનિક નિશ્ચિત ભથ્થાની બરાબર રકમ માટે કૂપન આપશે.

શું આવરી લેવામાં આવ્યું નથી

ટુ-વ્હીલર ઇન્સ્યોરન્સમાં દૈનિક વાહનવ્યવહાર લાભ એડ-ઓન કવર વિશે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો