ટુ વ્હીલર ઈન્સુરન્સ
ડિજીટ ટુ વ્હીલર ઈન્સુરન્સ પર સ્વિચ કરો.
solo Bike riding Image
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

Continue with

-

(Incl 18% GST)

ટુ-વ્હીલર ઈન્સુરન્સમાં ટાયર પ્રોટેક્ટ એડ-ઓન કવર

ટુ-વ્હીલર ઈન્સુરન્સમાં ટાયર પ્રોટેક્ટ એડ-ઓન કવર હેઠળ શું આવરી લેવામાં આવ્યું છે

ટાયર પ્રોટેક્ટ એડ-ઓન કવર હેઠળ ઓફર કરાયેલ કવરેજ નીચે સૂચિબદ્ધ છે:

એડ-ઓન કવર મેક મોડલ અને સ્પેસિફિકેશનના નવા સમકક્ષ અથવા નજીકના સમકક્ષ ટાયર સાથે ક્ષતિગ્રસ્ત ટાયર(ઓ)ને બદલવાના ખર્ચની ભરપાઈ કરશે.

નવા ટાયરને દૂર કરવા અને ફીટ કરવા માટે લેબર ચાર્જીસ

વ્હીલ બેલેન્સિંગ માટે કરવામાં આવેલ ખર્ચ.

શું આવરી લેવામાં આવતું નથી?

ટાયર પ્રોટેક્ટ એડ-ઓન કવર પર વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs).