டூ வீலர் இன்சூரன்ஸ்
டிஜிட் டூ வீலர் இன்சூரன்ஸிற்கு மாறவும்.
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

டூ வீலர் இன்சூரன்ஸில் டையர் புரொட்டெக்ட் ஆட்-ஆன் கவர்

டூ வீலர் இன்சூரன்ஸில் டையர் புரொட்டெக்ட் ஆட்-ஆன் கவரின் கீழ் என்னென்ன கவர் செய்யப்படுகிறது

டையர் புரொட்டெக்ட் ஆட்-ஆன் அட்டையின் கீழ் வழங்கப்படும் கவரேஜ்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:

ஆட்-ஆன் கவர், சேதமடைந்த டையர்களுக்குப் பதிலாக அதே மாதிரி மற்றும் விவரக்குறிப்புகளுக்குடனான புதிய சமமான அல்லது கிட்டத்தட்ட சமமான டயர்(களை) மாற்றுவதற்கான செலவைத் ரீஇம்பர்ஸ் செய்யும்.

புதிய டையர்களை அகற்றுவதற்கும் பொருத்துவதற்கும் ஏற்படும் தொழிலாளர் கட்டணம்

வீல் பேலன்ஸிங் செய்ய ஆகும் செலவு.

என்னென்ன கவர் செய்யப்படவில்லை?

டையர் புரொட்டெக்ட் ஆட்-ஆன் கவர் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (எஃப்ஏகியூ-கள்).