பைக் இன்சூரன்ஸ்-இல் என்.சி.பி(NCB)

NCB தள்ளுபடியுடன் பைக் இன்சூரன்ஸ்-க்கான தோராய மதிப்பீட்டினை(quote) பெறவும்
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike
search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

பைக் இன்சூரன்ஸ்-இல் நோ கிளைம் போனஸ் (NCB)

பைக் இன்சூரன்ஸிற்கு NCB எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது

கிளைம்-செய்யாத வருடங்கள்

நோ கிளைம் போனஸ்

1 வருடத்திற்கு பிறகு

20%

2 வருடத்திற்கு பிறகு

25%

3 வருடத்திற்கு பிறகு

35%

4 வருடத்திற்கு பிறகு

45%

5 வருடத்திற்கு பிறகு

50%

டூ வீலர் இன்சூரன்ஸில் NCB பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்