பைக் இன்சூரன்ஸ்-இல் என்.சி.பி(NCB)

NCB தள்ளுபடியுடன் பைக் இன்சூரன்ஸ்-க்கான தோராய மதிப்பீட்டினை(quote) பெறவும்
solo Bike riding Image
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

Continue with

-

(Incl 18% GST)

பைக் இன்சூரன்ஸ்-இல் நோ கிளைம் போனஸ் (NCB)

பைக் இன்சூரன்ஸிற்கு NCB எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது

கிளைம்-செய்யாத வருடங்கள்

நோ கிளைம் போனஸ்

1 வருடத்திற்கு பிறகு

20%

2 வருடத்திற்கு பிறகு

25%

3 வருடத்திற்கு பிறகு

35%

4 வருடத்திற்கு பிறகு

45%

5 வருடத்திற்கு பிறகு

50%

டூ வீலர் இன்சூரன்ஸில் NCB பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்