બાઇક વીમામાં એન.સી.બી (NCB)

NCB ડિસ્કાઉન્ટ સાથે બાઇક વીમા ક્વોટ મેળવો
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike
search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

બાઇક વીમામાં નો ક્લેઈમ બોનસ (No Claim Bonus)

બાઇક ઈન્શ્યોરન્સમાં એનસીબી (NCB)ની ગણતરી કેવી રીતે થાય છે?

ક્લેઇમ-ફ્રી (વર્ષો માં)

નો ક્લેઇમ બોનસ

1 વર્ષ પછી

20%

2 વર્ષ પછી

25%

3 વર્ષ પછી

35%

4 વર્ષ પછી

45%

5 વર્ષ પછી

50%

ટૂ વ્હીલર ઈન્શ્યોરન્સમાં એનસીબી (NCB) વિષે FAQs