બાઇક વીમામાં એન.સી.બી (NCB)

NCB ડિસ્કાઉન્ટ સાથે બાઇક વીમા ક્વોટ મેળવો
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

બાઇક વીમામાં નો ક્લેઈમ બોનસ (No Claim Bonus)

બાઇક ઈન્શ્યોરન્સમાં એનસીબી (NCB)ની ગણતરી કેવી રીતે થાય છે?

ક્લેઇમ-ફ્રી (વર્ષો માં)

નો ક્લેઇમ બોનસ

1 વર્ષ પછી

20%

2 વર્ષ પછી

25%

3 વર્ષ પછી

35%

4 વર્ષ પછી

45%

5 વર્ષ પછી

50%

ટૂ વ્હીલર ઈન્શ્યોરન્સમાં એનસીબી (NCB) વિષે FAQs