ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎನ್‌.ಸಿ.ಬಿ

ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೋಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಬೋನಸ್ (NCB)

ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎನ್‌.ಸಿ.ಬಿ(NCB)ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ

ಕ್ಲೈಮ್ ಫ್ರೀ ವರ್ಷ

ನೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಬೋನಸ್

ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ

20%

ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ

25%

ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ

35%

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ನಂತರ

45%

ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ

50%

ಟು ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎನ್‌.ಸಿ.ಬಿ(NCB)ಕುರಿತು ಇರುವ FAQ ಗಳು