ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎನ್‌.ಸಿ.ಬಿ

ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೋಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike
search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಬೋನಸ್ (NCB)

ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎನ್‌.ಸಿ.ಬಿ(NCB)ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ

ಕ್ಲೈಮ್ ಫ್ರೀ ವರ್ಷ

ನೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಬೋನಸ್

ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ

20%

ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ

25%

ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ

35%

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ನಂತರ

45%

ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ

50%

ಟು ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎನ್‌.ಸಿ.ಬಿ(NCB)ಕುರಿತು ಇರುವ FAQ ಗಳು