ಬೈಕ್ ನ ಐಡಿವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ/ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಡಿವಿ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆಯಿರಿ
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡಿವಿ

ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ನ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದರ ಏನು?

ಬೈಕ್ ನ ವಯಸ್ಸು

ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದರ

6 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ

5%

6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ

15%

1 - 2 ವರ್ಷಗಳು

20%

2 - 3 ವರ್ಷಗಳು

30%

3 - 4 ವರ್ಷಗಳು

40%

4 - 5 ವರ್ಷಗಳು

50%

5 + ವರ್ಷಗಳು

ಐಡಿವಿ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶುರರ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ

ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ನ ಐಡಿವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಬೈಕ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡಿವಿಯ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಬೈಕ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡಿವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು