ಬೈಕ್ ನ ಐಡಿವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ/ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಡಿವಿ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆಯಿರಿ
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike
search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡಿವಿ

ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ನ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದರ ಏನು?

ಬೈಕ್ ನ ವಯಸ್ಸು

ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದರ

6 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ

5%

6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ

15%

1 - 2 ವರ್ಷಗಳು

20%

2 - 3 ವರ್ಷಗಳು

30%

3 - 4 ವರ್ಷಗಳು

40%

4 - 5 ವರ್ಷಗಳು

50%

5 + ವರ್ಷಗಳು

ಐಡಿವಿ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶುರರ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ

ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ನ ಐಡಿವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಬೈಕ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡಿವಿಯ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಬೈಕ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡಿವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು