બાઇક માટે આઇડીવી કેલ્ક્યુલેટર

બાઇક ઇન્સ્યોરન્સ ખરીદો/રીન્યુ કરો અને ઉચ્ચ આઇડીવી મેળવો
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

બાઇક ઇન્શ્યોરન્સમાં આઇડીવી

તમારા બાઇક માટે ઘસારો ખર્ચ

બાઈકની ઉંમર

ઘસારો ખર્ચ %

6 મહિના અને તેનાથી ઓછી

5%

6 મહિનાથી 1 વર્ષ

15%

1-2 વર્ષ

20%

2-3 વર્ષ

30%

3-4 વર્ષ

40%

4-5 વર્ષ

50%

5+ વર્ષ

ઇન્શ્યોરન્સ પ્રોવાઇડર અને પોલિસી હોલ્ડર દ્વારા પરસ્પર નક્કી કરાયેલ IDV

બાઇક માટે આઇડીવી (IDV) કેલ્ક્યુલેટર

બાઇક ઇન્સ્યોરન્સમાં આઇડીવી (IDV)નું શું મહત્વ છે?

બાઇક ઇન્શ્યોરન્સમાં આઇડીવી(IDV) વિશે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો