ಝೀರೋ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಝೀರೋ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

ಝೀರೋ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟು ವೀಲರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಟು ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್

ವಾಹನದ ವಯಸ್ಸು

ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನ %

6 ತಿಂಗಳು ಮೀರದಂತೆ

5%

6 ತಿಂಗಳು ಮೀರಿದ ಆದರೆ 1 ವರ್ಷ ಮೀರದಂತೆ

15%

1 ವರ್ಷವನ್ನು ಮೀರಿದ ಆದರೆ 2 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತೆ

20%

2 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಆದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತೆ

30%

3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಆದರೆ 4 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತೆ

40%

4 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಆದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರದಂತೆ

50%

ಹೋಲಿಸಿ: ಝೀರೋ ಡೆಪ್ ಕವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಡೆಪ್ ಕವರ್ ಹೊರತಾಗಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಝೀರೋ ಡೆಪ್ ಕವರ್ ಜೊತೆ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಝೀರೋ ಡೆಪ್ ಕವರ್ ಹೊರತಾಗಿ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಝೀರೋ ಡೆಪ್ ಕವರ್ ಜೊತೆ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಕ್ಲೇಮ್ ಪಾವತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದ ಕಾರಣ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಟು ವೀಲರ್ ವಾಹನದ ಮೊತ್ತವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗಗಳ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಹನದ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ

ಟು ವೀಲರ್ ನ ವಯಸ್ಸು

ಈ ಆಡ್‌ಆನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಕಾರಣ, ನಿಮ್ಮ ಟು ವೀಲರ್ ನ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಟು ವೀಲರ್ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ

ಟು ವೀಲರ್ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದರ

ಬೈಕ್‌ನ ಘಟಕಗಳು

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ (ಶೇಕಡಾವಾರು

ನೈಲಾನ್/ರಬ್ಬರ್/ಟೈರುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳು/ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗಗಳು/ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು

50%

ಫೈಬರ್/ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳು

30%

ಗಾಜಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು

ಶೂನ್ಯ

ಝೀರೋ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು

ಝೀರೋ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು