பயன்படுத்தப்பட்ட பைக்கான இன்சூரன்ஸ் பாலிசி

solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike
search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

பயன்படுத்தப்பட்ட பைக்கை வாங்குவதற்கு முன்பு நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள்

பைக் உரிமையை எவ்வாறு மாற்றுவது?

எவ்வாறு பைக் இன்சூரன்ஸை மாற்றுவது?

நீங்கள் வாங்கிய பயன்படுத்தப்பட்ட பைக்கிற்கு புதிய இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை வாங்கவும்.