ભારતમાં બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ ફરજિયાત

બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ માટે આજે જ ભાવ મેળવો | તમારી ડિજિટ પોલિસી રિન્યુ કરાવો
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

ભારતમાં બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ ફરજિયાત શા માટે છે ?

તમારે તમારા ટુ વ્હીલરનો ઇન્શ્યોરન્સ શા માટે લેવો જોઈએ?

ભારતમાં બાઇક ઇન્શ્યોરન્સના પ્લાન

થર્ડ પાર્ટી

થર્ડ પાર્ટી બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ એ બાઇક ઇન્શ્યોરન્સના સૌથી સામાન્ય પ્રકારો પૈકીનો એક છે; જેમાં માત્ર થર્ડ- પાર્ટી વ્યક્તિ, વાહન અથવા મિલકતને થતા નુકસાન અને નુકસાનને આવરી લેવામાં આવે છે.

કોમ્પ્રિહેન્સિવ

કોમ્પ્રિહેન્સિવ બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ એ બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ ના સૌથી મૂલ્યવાન પ્રકારો પૈકી એક છે જેમાં થર્ડ-પાર્ટીની જવાબદારીઓ અને તમારી પોતાની બાઇકને થતા નુકસાનને બંનેને આવરી લેવામાં આવે છે.

થર્ડ પાર્ટી

કોમ્પ્રિહેન્સિવ

×
×
×
×
×
×

ડિજિટના કોમ્પ્રિહેન્સિવ ટુ- વ્હિલર ઇન્શ્યોરન્સમાં શુ કવર કરવામાં આવે છે?