ભારતમાં બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ ફરજિયાત

બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ માટે આજે જ ભાવ મેળવો | તમારી ડિજિટ પોલિસી રિન્યુ કરાવો
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike
search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

ભારતમાં બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ ફરજિયાત શા માટે છે ?

તમારે તમારા ટુ વ્હીલરનો ઇન્શ્યોરન્સ શા માટે લેવો જોઈએ?

ભારતમાં બાઇક ઇન્શ્યોરન્સના પ્લાન

થર્ડ પાર્ટી

થર્ડ પાર્ટી બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ એ બાઇક ઇન્શ્યોરન્સના સૌથી સામાન્ય પ્રકારો પૈકીનો એક છે; જેમાં માત્ર થર્ડ- પાર્ટી વ્યક્તિ, વાહન અથવા મિલકતને થતા નુકસાન અને નુકસાનને આવરી લેવામાં આવે છે.

કોમ્પ્રિહેન્સિવ

કોમ્પ્રિહેન્સિવ બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ એ બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ ના સૌથી મૂલ્યવાન પ્રકારો પૈકી એક છે જેમાં થર્ડ-પાર્ટીની જવાબદારીઓ અને તમારી પોતાની બાઇકને થતા નુકસાનને બંનેને આવરી લેવામાં આવે છે.

થર્ડ પાર્ટી

કોમ્પ્રિહેન્સિવ

×
×
×
×
×
×

ડિજિટના કોમ્પ્રિહેન્સિવ ટુ- વ્હિલર ઇન્શ્યોરન્સમાં શુ કવર કરવામાં આવે છે?