ಡಿಜಿಟ್ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ
2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ
Happy Couple Standing Beside Car

Third-party premium has changed from 1st June. Renew now

Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Don't know Registration number?
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(!carWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || carWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Reg num' : 'Don’t have Reg num?'}}
It's a brand new Car

ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?

ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಳತನದ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ನಷ್ಟದ ಕವರ್ ಎಂದರೇನು?

ಈ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ಕಳ್ಳತನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?