ಡಿಜಿಟ್ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ
2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ

I agree to the  Terms & Conditions

Don’t have Reg num?
It's a brand new Car

ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?

ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಳತನದ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ನಷ್ಟದ ಕವರ್ ಎಂದರೇನು?

ಈ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ಕಳ್ಳತನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?