ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕವರ್

ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕವರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
Happy Couple Standing Beside Car

Third-party premium has changed from 1st June. Renew now

Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Don't know Registration number?
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(!carWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || carWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Reg num' : 'Don’t have Reg num?'}}
It's a brand new Car

ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೇನು?

ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕವರ್‌ ಏನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ?