ఇంజిన్ ప్రొటెక్షన్ కవర్

ఇంజిన్ ప్రొటెక్షన్ కవర్‌తో కార్ ఇన్సూరెన్స్ పొందండి
Happy Couple Standing Beside Car

Third-party premium has changed from 1st June. Renew now

Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Don't know Registration number?
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(!carWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || carWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Reg num' : 'Don’t have Reg num?'}}
It's a brand new Car

కార్ ఇన్సూరెన్స్‌లో ఇంజిన్ ప్రొటెక్ట్ అంటే ఏమిటి?

ఇంజిన్ ప్రొటెక్షన్ కవర్‌లో ఏమి కవర్ చేయబడింది?