ఇంజిన్ ప్రొటెక్షన్ కవర్

ఇంజిన్ ప్రొటెక్షన్ కవర్‌తో కార్ ఇన్సూరెన్స్ పొందండి
Happy Couple Standing Beside Car

I agree to the  Terms & Conditions

Don’t have Reg num?
It's a brand new Car

కార్ ఇన్సూరెన్స్‌లో ఇంజిన్ ప్రొటెక్ట్ అంటే ఏమిటి?

ఇంజిన్ ప్రొటెక్షన్ కవర్‌లో ఏమి కవర్ చేయబడింది?