పే యాజ్ యు డ్రైవ్ కారు భీమా
పే యాజ్ యు డ్రైవ్ ఇన్సురంచె యాడ్-ఆన్‌పై 25% వరకు తగ్గింపు
Happy Couple Standing Beside Car

Third-party premium has changed from 1st June. Renew now

Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Don't know Registration number?
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(!carWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || carWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Reg num' : 'Don’t have Reg num?'}}
It's a brand new Car

‘పే యాజ్ యు డ్రైవ్’ (పిఎవైడి) యాడ్-ఆన్ కవర్

‘పే యాజ్ యు డ్రైవ్’ యాడ్-ఆన్ కవర్ అంటే ఏమిటి?

మోటారు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల ప్రీమియంలు ఎలా ప్రభావితమవుతాయి?