ಟೈರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಇರುವ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಇಂದೇ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೋಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ.
Happy Couple Standing Beside Car

Third-party premium has changed from 1st June. Renew now

Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Don't know Registration number?
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(!carWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || carWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Reg num' : 'Don’t have Reg num?'}}
It's a brand new Car

ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕವರ್

ಏನೆಲ್ಲಾ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ?