ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್

2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ
Happy Couple Standing Beside Car

Third-party premium has changed from 1st June. Renew now

Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Don't know Registration number?
Renew your Digit policy instantly right

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!carWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || carWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Reg num' : 'Don’t have Reg num?'}}
It's a brand new Car
Renew your Digit policy instantly right

ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್

ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಹೋಲಿಕೆ : ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಕವರ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾಂಪ್ರೆಹೆನ್ಸಿವ್ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಧ್ಯೆ

ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಕವರ್ ಇದ್ದರೆ

ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಕವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ

100% ಕವರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ನಿಲ್(ಶೂನ್ಯ) ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆ

ಕವರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಶನ್ ಜೊತೆ

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್

ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್

5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ

ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಬಂಪರ್ ಟ್ ಬಂಪರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ

ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನ ಲಾಭಗಳು

ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕವರ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಬಂಪರ್ ಟು ಬಂಪರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು