હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ વિશે માન્યતાઓ

ડિજીટ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ આકસ્મિક, માંદગી અને કોવિડ-19 હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાને આવરી લે છે
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ વિશે લોકપ્રિય દંતકથાઓ/માન્યતાઓ