હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ ટેક્સ બેનિફિટ

ડિજી હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ સાથે મેળવો 25,000 રૂ સુધીનો ટેક્સ બેનિફિટ
Happy Couple Standing Beside Car
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.otpError}}
Didn't receive SMS? Resend OTP
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy

YOU CAN SELECT MORE THAN ONE MEMBER

{{healthCtrl.patentSelectErrorStatus}}

  • -{{familyMember.multipleCount}}+ Max {{healthCtrl.maxChildCount}} kids
    (s)

DONE
Renew your Digit policy instantly right

80D હેઠળ હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સમાં ટેક્સ બેનિફિટ- વાર્ષિક 31,200 રૂ સુધી બચાવો

પરિસ્થિતિ

80D અંતર્ગત મળતી છૂટ

પોતે અને પરિવાર માટે (60 વર્ષથી નાની ઉંમરના બધા જ સભ્યો)

₹25,000

પોતે અને પરિવાર માટે + માતા-પિતા (60 વર્ષથી નાની ઉંમરના બધા જ સભ્યો)

₹25,000 + ₹25,000) = ₹50,000

પોતે અને પરિવાર માટે (60 વર્ષથી નાની ઉંમરના બધા જ સભ્યો) + સિનિયર સીટીઝન માતા-પિતા

₹25,000 + ₹50,000 = ₹75,000

પોતે અને પરિવાર માટે (60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના સૌથી મોટા સભ્ય સહિત) + સિનિયર સીટીઝન માતા-પિતા

₹50,000 + ₹50,000) = ₹1,00,000