હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ ઓનલાઈન ખરીદો
ડિજીટ હેલ્થ ઈન્સુરન્સ પર સ્વિચ કરો.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ભારતમાં કેન્સર કવર સાથે હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ

એકલા ભારતમાં દર વર્ષે લગભગ 10 લાખ લોકોના કેન્સરનું નિદાન થાય છે.