ભારતમાં હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીના પ્રકારો

ડિજિટ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ એક્સિડેન્ટલ, માંદગી અને કોવિડ-19 હોસ્પિટલાઈઝેશનને આવરી લે છે
Happy Couple Standing Beside Car
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.otpError}}
Didn't receive SMS? Resend OTP

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy

YOU CAN SELECT MORE THAN ONE MEMBER

{{healthCtrl.patentSelectErrorStatus}}

  • -{{familyMember.multipleCount}}+ Max {{healthCtrl.maxChildCount}} kids
    (s)

DONE
Renew your Digit policy instantly right
Loader

Analysing your health details

Please wait moment....

મેડિકલ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીના પ્રકારો વિશેની માહિતી

ભારતની 7 પ્રકારની હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીઓ

હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ કેમ જરૂરી છે ?

તમારા હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પ્લાનને ખરીદતા પહેલાં તપાસવા માટેની સરળ, જરૂરી અને ઝડપી ટિપ્સ