ઓનલાઈન હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી

ડિજીટ ઇન્સ્યોરન્સ પર જાઓ
Happy Couple Standing Beside Car
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.merchantCodeError}}
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
Port my existing Policy
{{healthCtrl.residentPincodeError}}
Send OTP OTP Sent {{healthCtrl.mobileNumberError}}
{{healthCtrl.otpError}}
Didn't receive SMS? Resend OTP
{{healthCtrl.merchantCodeError}}
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
Port my existing Policy

YOU CAN SELECT MORE THAN ONE MEMBER

{{healthCtrl.patentSelectErrorStatus}}

  • -{{familyMember.multipleCount}}+ Max {{healthCtrl.maxChildCount}} kids
    (s)

DONE
Renew your Digit policy instantly right

{{healthCtrl.lastVisitedData.dropOffPolicyHolderData ? 'Complete your purchase': healthCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('plans-page') !== -1 ? 'Continue Browsing' : 'Continue with your previous choice'}}

keyboard_arrow_right

{{healthCtrl.lastVisitedData.relationData}}

Age of eldest {{healthCtrl.lastVisitedData.selfMaxAge ? 'member:' : 'parent:'}} {{!healthCtrl.lastVisitedData.selfMaxAge && healthCtrl.lastVisitedData.parentMaxAge ? healthCtrl.lastVisitedData.parentMaxAge : healthCtrl.lastVisitedData.selfMaxAge}} yrs

{{healthCtrl.lastVisitedData.dropOffPolicyHolderData.holderName}}

{{healthCtrl.lastVisitedData.dropOffPolicyHolderData.policyNumber}}

{{healthCtrl.lastVisitedData.packageName}}

-

₹{{healthCtrl.lastVisitedData.coverageData[healthCtrl.lastVisitedData.policyType][healthCtrl.lastVisitedData.selectedPackage].totalGrossPremium | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

મેડિકલ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીના પ્રકારો વિશેની માહિતી

ભારતની 7 પ્રકારની હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસીઓ

હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ કેમ જરૂરી છે ?

તમારા હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પ્લાનને ખરીદતા પહેલાં તપાસવા માટેની સરળ, જરૂરી અને ઝડપી ટિપ્સ