ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ₹25,000ರ ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 80D ತೆರಿಗೆ ಲಾಭಗಳು - ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 31200 ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ

ಸಂದರ್ಭ

80D ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್

ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು (60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು)

₹25,000

ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು + ಪೋಷಕರು (60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು)

₹25,000 + ₹25,000) = ₹50,000

ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು (60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು) + ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಪೋಷಕರು

₹25,000 + ₹50,000 = ₹75,000

ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು (60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ) + ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಪೋಷಕರು

₹50,000 + ₹50,000) = ₹1,00,000