ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಂ ಬಾಡಿಗೆಯ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ

ಅಪಘಾತ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ – 19 ಸಲುವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಾತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy

health

next

(Incl 18% GST)

(Incl 18% GST)