ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ
ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್

ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ನ ಶೇ.25ರಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಒನ್-ಟೈಮ್ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕ್ಲೈಮ್ ಲಭ್ಯತೆ

ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಹೋಲ್ಡರ್ ತಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನಾಮಿನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸಿಯು ಪಾಲಿಸಿಹೋಲ್ಡರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಾಲಿಸಿಹೋಲ್ಡರ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸಿಯು ಪಾಲಿಸಿಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್ ಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು