ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ
ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್-ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂದರೇನು?

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್-ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ?

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಲಿಂಗ್-ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿಂಗ್-ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು?

ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್-ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು