హెల్త్ ఇన్సురంచె ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేయండి
డిజిట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్‌కి మారండి.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో కూలింగ్-ఆఫ్ పీరియడ్ అంటే ఏమిటి?

హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో కూలింగ్-ఆఫ్ పీరియడ్ ఎందుకు ముఖ్యమైనది?

హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఈ కూలింగ్-ఆఫ్ పీరియడ్ ఎలా పని చేస్తుంది?

హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో కనీస కూలింగ్-ఆఫ్ కాలం ఎంత ఉంటుంది?

ఈ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో కూలింగ్-ఆఫ్ పీరియడ్ గురించి మీరు ఏమి చేయవచ్చు?

తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు