હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ ઓનલાઈન ખરીદો
ડિજીટ હેલ્થ ઈન્સુરન્સ પર સ્વિચ કરો.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સમાં કૂલિંગ-ઓફ પીરિયડ શું છે?

હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સમાં કૂલિંગ-ઓફ પીરિયડ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સમાં આ કૂલિંગ-ઓફ પીરિયડ કેવી રીતે કામ કરે છે?

હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સમાં ન્યૂનતમ કૂલીંગ-ઓફ પીરિયડ કેટલો છે?

આ હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સ કૂલીંગ-ઓફ પીરિયડ વિશે તમે શું કરી શકો?

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો