கார் இன்சூரன்ஸ்-ல் என்சிபி(NCB)

50% வரையான நோ கிளைம் போனஸுடன் கார் இன்சூரன்ஸ் பெறுங்கள்
Happy Couple Standing Beside Car

Third-party premium has changed from 1st June. Renew now

Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Don't know Registration number?
Renew your Digit policy instantly right

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!carWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || carWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Reg num' : 'Don’t have Reg num?'}}
It's a brand new Car
Renew your Digit policy instantly right

கார் இன்சூரன்ஸ்-ல் என்சிபி(NCB) என்றால் என்ன?

நோ கிளைம் போனஸ் கால்குலேட்டர்

கார் இன்சூரன்ஸுக்கான என்சிபி(NCB) கணக்கீடு

கிளைம் ஃப்ரீ இயர்ஸ் (கிளைம் இல்லா வருடங்கள்)

நோ கிளைம் போனஸ்

1 வருடத்திற்கு பின்

20%

2 வருடங்களுக்குப் பின்

25%

3 வருடங்களுக்குப் பின்

35%

4 வருடங்களுக்குப் பின்

45%

5 வருடங்களுக்குப் பின்

50%

கார் இன்சூரன்ஸில் என்சிபி-ன்(NCB) பயன்கள்

இன்சூரன்ஸில் என்சிபி(NCB) பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள்

என்சிபி-ஐ(NCB) புதிய கார் இன்சூரன்ஸுக்கு மாற்றுவது எப்படி?

நோ கிளைம் போனஸ் குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்