હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ ઓનલાઈન ખરીદો
ડિજીટ હેલ્થ ઈન્સુરન્સ પર સ્વિચ કરો.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સમાં ડૅડુકટિબલ શું છે - ઉદાહરણ સાથે સમજો

હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સમાં ડૅડુકટિબલના પ્રકાર

ફરજિયાત ડૅડુકટિબલ

સ્વૈચ્છિક ડૅડુકટિબલ

આ ઇન્શ્યુરન્સ કંપની દ્વારા નક્કી કરાયેલી રકમ છે જે ઇન્શ્યુરન્સધારકે જ્યારે પણ ક્લેમ ઊભો થાય ત્યારે ચૂકવવો પડશે.

આ ઇન્શ્યુરન્સધારક દ્વારા પસંદ કરાયેલી રકમ છે, જ્યાં ઇન્શ્યુરન્સધારકને જ્યારે ક્લેમ થાય છે ત્યારે તે તેના ખિસ્સામાંથી ચૂકવવા માંગે છે તે રકમ પસંદ કરી શકે છે. પૉલિસી ધારકો પર પસંદ કરેલી રકમ બદલાય છે કારણ કે આ નાણાકીય પરવડે તેવી ક્ષમતા અને મેડિકલ ખર્ચાઓ અનુસાર કરવામાં આવે છે.

ફરજિયાત ડૅડુકટિબલ રકમ મુજબ પ્રીમિયમમાં કોઈ ઘટાડો થતો નથી, પ્રીમિયમ એ જ રહે છે.

તમારી ડૅડુકટિબલ રકમ જેટલી વધારે છે, તમારું પ્રીમિયમ ઓછું હશે.

ક્લેમના કિસ્સામાં, અહીં ઇન્શ્યુરન્સધારક ઇન્શ્યુરન્સ કંપની દ્વારા નિર્ધારિત ફરજિયાત ડૅડુકટિબલ રકમ જ ચૂકવશે.

ક્લેમના કિસ્સામાં, અહીં ઇન્શ્યુરન્સધારક ઇન્શ્યુરન્સ કંપની દ્વારા નિર્ધારિત ફરજિયાત ડૅડુકટિબલ રકમ જ ચૂકવશે.