હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ ઓનલાઈન ખરીદો
ડિજીટ હેલ્થ ઈન્સુરન્સ પર સ્વિચ કરો.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

તમારી હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી માટે યોગ્ય સમ ઈન્સુરેડ કેવી રીતે પસંદ કરવી?

"કેન્સરના 5 માંથી 1 દર્દી 36થી 45 વર્ષ વચ્ચેની વયના છે"
સ્ત્રોત: ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા
"કેન્સરનો દર્દી સારવાર, દવાઓ અને અન્ય તમામ સંભાળ માટે લગભગ 20 લાખ ખર્ચ કરે છે."
સ્ત્રોત: ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટે ઓફ મેડિકલ સાયન્સસ