હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ ઓનલાઈન ખરીદો
ડિજીટ હેલ્થ ઈન્સુરન્સ પર સ્વિચ કરો.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

મેન્ટલ હેલ્થ સમસ્યાઓને આવરી લેતા હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ વિશે તમામ માહિતી

નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ એન્ડ ન્યુરો સાયન્સ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા નાણાકીય વર્ષ 2016 માટેના નેશનલ મેન્ટલ હેલ્થ સર્વે મુજબ લગભગ 15% ભારતીય પુખ્ત વયના લોકોને એક અથવા વધુ મેન્ટલ હેલ્થ સમસ્યાઓ માટે સારવારની જરૂર છે.

મેન્ટલ હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ વિશે જાણવા જેવી બાબતો

માનસિક હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ હેઠળ શું આવરી લેવામાં આવતું નથી?