ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ
ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ಧೂಮಪಾನವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಧೂಮಪಾನಿಯು ಈಗಲೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ?

ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಎಂದರೆ ಯಾರು?

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರರ್ ಮುಂದೆ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?

ಧೂಮಪಾನವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ?

ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ಗತಿಯೇನು?

ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳೇನು?

ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು