હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ ઓનલાઈન ખરીદો
ડિજીટ હેલ્થ ઈન્સુરન્સ પર સ્વિચ કરો.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

મેડિક્લેઈમ અને હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ વચ્ચેનો તફાવત

હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ અને મેડિક્લેઈમ વચ્ચેનો તફાવત

મેડિક્લેઈમ

હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ

મેડિક્લેઈમ માત્ર હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના ખર્ચ સામે કવરેજ આપે છે; એટલે કે જો તમે માત્ર હોસ્પિટલમાં દાખલ હોવ તો જ તમે આ માટે ક્લેમ કરી શકો છો.

હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ એક વ્યાપક કવર ઓફર કરે છે જે માત્ર હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના ખર્ચ કરતાં વધુ આવરી લે છે. આમાંના કેટલાક ખર્ચમાં વાર્ષિક હેલ્થ તપાસ, દૈનિક હોસ્પિટલ રોકડ જરૂરિયાત, OPD ખર્ચ અને વૈકલ્પિક સારવાર આયુષનો સમાવેશ થાય છે.

મેડિક્લેઈમ સાથે કોઈ એડ-ઓન કવર નથી મળતું.

ક્રિટીકૅલ બીમારી કવર, મેટરનિટી બેનિફિટ અને ઇન્ફર્ટિલિટી કવર વગેરે સહિતના અસંખ્ય એડ-ઓન્સ કવર છે.

મેડિક્લેઈમમાં હોસ્પિટલાઈઝેશનનું કવર મર્યાદિત છે અને રૂ. 5 લાખથી વધુ નથી મળતું.

હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ કવચ વ્યાપક છે અને તે વય, શહેર, એક પ્લાનમાં સભ્યોની સંખ્યા વગેરેના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે.

મેડિક્લેઈમ ફ્લેક્સિબલ/લવચીક નથી.

હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ પ્લાન ફ્લેક્સિબલ/લવચીક હોય છે અને તેને કસ્ટમાઇઝ પણ કરી શકાય છે.

મેડિક્લેઈમ અને હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ ના લાભ