હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ ઓનલાઈન ખરીદો
ડિજીટ હેલ્થ ઈન્સુરન્સ પર સ્વિચ કરો.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ભારતમાં વિકલાંગ લોકો માટે હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સ ખરીદતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો

હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સમાં અપંગતા કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે?

વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સ ખરીદતી વખતે ધ્યાનમાં લેવા જેવી મહત્વની બાબતો

વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સ કેવી રીતે જોવી?

વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિત (સ્પોન્સર્ડ) હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સ પોલિસી

આ બે પોલિસીની તુલના અહીં કરવામાં આવી છે:

પરિમાણો

નિર્માલ્ય હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સ

સ્વાવલંબન હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સ

વય/ઉંમર મર્યાદા

કોઈ વય મર્યાદા નથી

18-65 વર્ષ

પાત્રતા

નેશનલ ટ્રસ્ટ પાસે નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે

કુટુંબની આવક વાર્ષિક ₹3 લાખ કરતા ઓછી હોવી જરૂરી

ઈન્શ્યુરન્સની રકમ

₹1 લાખનું કવરેજ

₹2 લાખનું કવરેજ

કવરેજ મર્યાદાઓ

આ માટેની મર્યાદાઓમાં: OPD ખર્ચ: ₹14,500, વર્તમાન ઉપચાર: ₹10,000, વૈકલ્પિક દવાઓ: ₹4,500, પરિવહન ખર્ચ: ₹1,000 શામેલ છે

અપંગ વ્યક્તિ, જીવનસાથી અને બે બાળકોને આવરી લે છે

પ્રીમિયમ

₹250 (જો કુટુંબની આવક ₹15,000 કરતાં ઓછી હોય), ₹500 (જો કુટુંબની આવક ₹15,000 કરતાં વધુ હોય)

₹3,100 (વીમાધારક પાસેથી માત્ર 10% વસૂલવાના છે)

જરૂરી દસ્તાવેજ

માન્ય અપંગતા પ્રમાણપત્ર

વિકલાંગતાનું પ્રમાણપત્ર, દરખાસ્તનું ફોર્મ, પ્રીમિયમ ચુકવણીની રસીદ, આવકનું પ્રમાણપત્ર, ઓળખનો પુરાવો

હેલ્થ ઈન્શ્યુરન્સ માટેની તમારી યોગ્યતા કેવી રીતે નક્કી કરવી?