હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સમાં સમ ઇન્શુર્ડ

ડિજીટ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ સાથે 1 કરોડ સુધીનો ઇન્શ્યુરન્સ મેળવો
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સમાં સમ ઇન્શુર્ડ વિશે બધું સમજો

શું તમે તમારી સમ ઇન્શુર્ડ વધારી શકો છો?

તમારી હેલ્થ ઇન્શ્યુરન્સ પૉલિસી માટે યોગ્ય સમ ઇન્શુર્ડ પસંદ કરો

સમ એશ્યોર્ડ શું છે?

સમ ઇન્શુર્ડ અને સમ એશ્યોર્ડ વચ્ચેનો તફાવત

સમ ઇન્શુર્ડ

સમ એશ્યોર્ડ

સમ ઇન્શુર્ડ એ બિન-જીવન ઇન્શ્યુરન્સ પર લાગુ મૂલ્ય છે.

સમ એશ્યોર્ડ એ જીવન ઇન્શ્યુરન્સ પોલિસી પર લાગુ કરાયેલ મૂલ્ય છે.

તે મૂળભૂત રીતે ક્ષતિપૂર્તિના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે, જે નુકસાન/નુકસાની માટે વળતર પૂરું પાડે છે.

તે તે નિશ્ચિત રકમ છે જે ઇન્શ્યુરન્સદાતા કોઈ ઘટનાના કિસ્સામાં પોલિસી ધારકને ચૂકવે છે.

કોઈ નાણાકીય લાભ આપવામાં આવતો નથી, સમ ઇન્શુર્ડ મુજબ તેની ભરપાઈ.

સમ એશ્યોર્ડ એ નાણાકીય લાભ છે જે ઇન્શ્યુરન્સધારક અથવા તેના/તેણીના પરિવારને પોલિસીની મુદત પૂરી થયા પછી આપવામાં આવે છે.