హెల్త్ ఇన్సురంచె ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేయండి
డిజిట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్‌కి మారండి.
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో సబ్ లిమిట్ ను అర్థం చేసుకోండి

హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో సబ్ లిమిట్ ల ప్రాముఖ్యత

సబ్ లిమిట్ లలో వివిధ రకాలు ఏమిటి?

సబ్ లిమిట్ లు మీ క్లయిమ్ లను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి?

సబ్ లిమిట్ లు తప్పనిసరి అయితే ఏమి చేయాలి?

తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు